• en

ליטיגציה מנהלית

ההתמחות שלנו

משרדנו הוא אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הליטיגציה המינהלית. אנו מייצגים בתחום זה תאגידים ופרטים בהליכים בפני בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, ובפני בתי המשפט לעניינים מינהליים.

לאורך השנים היה משרדנו מעורב בשורה ארוכה של עתירות לבג"ץ בעניינים הנוגעים לחקיקה ראשית וחקיקת משנה, וכן להחלטות של משרדי ממשלה, רשויות מינהליות ורגולטורים. בנוסף, משרדנו מייצג לקוחות בעתירות מינהליות בתחום דיני מכרזים, לרבות לקוחות העותרים נגד הליכי מכרזים ותוצאותיהם, וכן לקוחות שזכו בהליכי מכרז המשיבים לעתירות התוקפות את זכייתם.

צוות מחלקת הליטיגציה של משרדנו כולל שותפים ועורכי הדין שהם בעלי ניסיון רב בתחום המשפט המינהלי. בפרט ראויה לציון העובדה כי רבים מהם התמחו אצל שופטי בית המשפט העליון, ואף שימשו כעוזריהם המשפטיים, ובמסגרת זו רכשו היכרות מעמיקה עם ההליכים המתנהלים בפני בית המשפט העליון, כולל עתירות לבג"ץ.

 


ניסיון מייצג

  • ייצוג איגוד הנאמנים בשוק ההון בישראל בעתירה לבג"ץ נגד חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך, בטענה כי חלק מהוראות החוק אינן חוקתיות ודינן בטלות3.
  • ייצוג של חברת פרטנר בעתירות לבג"ץ נגד מחדלו של משרד התקשורת באכיפת הוראות הרישיון של חברת סלולר אחרת, ונגד החלטת משרד התקשורת להשיב לאותה חברה אגרות תדרים.
  • ייצוג של חברת מנו ספנות בעתירה לבג"ץ נגד החלטת המדינה שלא להשתתף במימון הוצאות האבטחה בהן נושאת החברה, לצורך יישום הנחיות הביטחון המוכתבות לה על ידי שר התחבורה.
  • ייצוג של חברת EDF אנרג'י נובל ישראל בעתירה לבג"ץ נגד החלטת רשות החשמל להפחית את התעריף שישולם למתקני ייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח.
  • ייצוג של חברת רד בינת נכסים בעתירה לבג"ץ נגד החלטות מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת ושרי הכלכלה והאוצר בקשר לקבלת מעמד של מפעל מאושר ולקבלת מענק לפי החוק לעידוד השקעות הון.

להלן דוגמאות לתיקים שטופלו על ידינו בתחום המכרזים בשנים האחרונות:

  • ייצוג קונסורציום MTS, שזכה במכרז להקמה והפעלה של הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב, בעתירה נגד זכייתו.
  • ייצוג של תעשייה אווירית בעתירה מינהלית שהוגשה נגד זכייתה במכרז של משרד הביטחון לפיתוח והצטיידות במערכת ביטחונית בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.
  • ייצוג של חברת חוצה צפון (בבעלות שיכון ובינוי ואפריקה ישראל) בעתירה מינהלית נגד זכיה של מתחרה במכרז להקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של המקטעים הצפוניים של כביש חוצה ישראל (כביש 6).
  • ייצוג של חברת לאופר תעופה, העוסקת במתן שירותי קרקע, בעתירה מינהלית נגד החלטת רשות שדות התעופה לאפשר לגורם אחר לספק בשטח נתב"ג שירותים המתחרים בשירותיה, ללא מכרז.
  • ייצוג חברת שפ"ם, העוסקת בפרסום, בעתירה מינהלית הנוגעת למכרז של תאגיד השידור הישראלי החדש למתן שירותי פרסום.