• en

הגבלים עסקיים ותחרות

ההתמחות שלנו

תחום ההגבלים העסקיים והתחרות מצוי בצמיחה מתמדת כתוצאה מצרכיו המשתנים של המשק הישראלי, ולאור ההתפתחות ברגולציה, הן בתחום ההגבלים העסקיים והן בתחומים משיקים, כגון הרגולציה בתחום המזון וכן חוק הריכוזיות.

למשרד מעמד בולט בתחום ההגבלים העסקיים והתחרות והוא מייצג באופן שוטף לקוחות במגוון הליכים שעניינים דיני ההגבלים העסקיים והתחרות, וזאת אל מול רשות התחרות וערכאות שיפוטיות שונות. כמוכן מייעץ המשרד למגוון לקוחות בכל האספקטים של דיני ההגבלים העסקיים ותחרות ורגולציית תחרות, לרבות חוק הריכוזיות, החוק לקידום תחרות במערכת הבנקאית וחוק המזון.

המשרד נותן ייעוץ בכל תחומי ההגבלים העסקיים והתחרות, בכלל זאת: (1) תחום המיזוגים והרכישות, לרבות קבלת אישור הממונה על התחרות למיזוגים מורכבים, וכן ייעוץ מתאים בכל שלב משלבי העסקה. (2) תחום ההסדרים הכובלים, לרבות מתן חוות דעת, טיפול בקשות לפטור מאישור הסדר כובל ובקשות לאישור הסדר כובל בבית הדין לתחרות. (3) ייעוץ לבעלי מונופולין בפעילותם השוטפת ובהליכים מול רשות התחרות, וכן בליטיגציה פרטית. המשרד אף מייעץ לחברות המתמודדות אל מול בעלי מונופולין בשווקים שונים. לפעילות נרחבת זו נוספו ייעוץ ברגולציה חדשה הנושקת לתחום ההגבלים העסקיים והתחרות, כך לגבי השלכות החוק למניעת ריכוזיות, החוק לקידום תחרות במערכת הבנקאית וכן החוק לקידום תחרות בענף המזון.

המשרד מייצג חברות בבית הדין לתחרות ובתי משפט אחרים בהליכים שעניינם הגבלים עסקיים ותחרות (כגון תובענות ייצוגיות ותובענות נזיקיות).

בנוסף לניסיוננו העשיר בייצוג לקוחות מסקטור התקשורת וההיכרות המעמיקה שלנו עם סקטור אנרגיה, למחלקה לקוחות ותיקים הנמנים על צמרת העסקים של ישראל, כגון, קבוצת תעבורה, אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, די.בי.אס. שירותי לווין (1998) בע"מ (yes), מעיינות עדן בע"מ (מי עדן), ממן מסופי מטען וניטול בע"מ, אבן קיסר בע"מ, התעשייה האווירית לישראל בע"מ, קבוצת דיויד שילד ועוד רבים אחרים.