• en

הסדרי חוב וחדלות פרעון

ההתמחות שלנו

משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' הוא מהמשרדים המובילים בישראל בכל הקשור לתחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון.

תחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון דורש מומחיות והבנה עמוקה במספר תחומי משפט, ביניהם ניירות ערך, מימון, דיני חדלות פירעון, דיני חברות, אחריות נושאי משרה, ליטיגציה ועוד. לעורכי הדין במחלקה מומחיות וניסיון מקצועי בתחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון והם מוכרים ומוערכים בקרב הגופים המוסדיים המובילים וחברות נאמני האג"ח.

עורכי הדין במחלקה טיפלו במאות תיקים של חדלות פירעון או קשיים לקראת חדלות פירעון של חברות ציבוריות מטעמם של נושים (בעיקר מחזיקי אגרות החוב) בהיקף של מיליארדי ₪; וכן בעסקאות מורכבות וגדולות לרכישת שליטה בחברות ציבוריות ואחרות שנקלעו לקשיים, אגב הסדר חוב או אגב הליכי חדלות פירעון (פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים וכיו"ב).

השותפים במחלקה מתמנים על ידי בתי המשפט כבעלי תפקיד, כמפרקים, כונסי נכסים, נאמנים בהקפאת הליכים והם מדורגים בקביעות כמומחים מובילים בתחום הסדרי החוב וחדלות הפירעון על ידי דן אנד ברדסטריט ומדריכים נוספים.


ניסיון מייצג

  • בהסדר החוב של חברת דלק נדל"ן.
  • בהסדר החוב של חברת קרדן NV.
  • בהסדר החוב של חברת אלביט הדמיה.
  • בהסדר החוב של חברת פטרוכימיים.
  • בייצוג מחזיקי אגרות החוב של חברת קבוצת אלון שנקלעה לקשיים.
  • ברכישת השליטה בקבוצת אידיבי אגב הסדר חוב בחברה.
  • ברכישת השליטה בקבוצת רבוע כחול אגב הסדר חוב עם נושיה הפיננסיים של רבוע כחול (מחזיקי אגרות חוב ובנקים) ועם בעלי מניותיה.