• en

רגולציה

ההתמחות שלנו

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי במגוון נושאים רגולטוריים העלולים להתעורר במסגרת התקשרויות ועסקאות מסחריות או במהלך פעילות עסקית שוטפת בישראל.

רגולציה של שוק ההון והשירותים הפיננסיים

במסגרת פעילותה של פרקטיקת הרגולציה במשרדנו, בולטת הפעילות בתחום שוק ההון והשירותים הפיננסיים, במסגרתה מעניק צוות משרדנו ייעוץ משפטי במגוון רחב של סוגיות תאגידיות ורגולטוריות בסקטור הפיננסי, תוך התמקדות ברגולציה של תאגידים פיננסיים, כגון תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל, קרנות נאמנות, בתי השקעות, סוכנויות ביטוח, חברות ניהול תיקי השקעות וחברי בורסה.

לצוות הרגולציה של שוק ההון והשירותים הפיננסיים ניסיון ענף במגוון רחב של עסקאות מיזוגים ורכישות מורכבות, הן מקומיות והן בינלאומיות, המערבות גופים פיננסיים ומוסדיים. צוות המשרד מייצג מציעים פוטנציאליים, רוכשים ובעלי שליטה קיימים, תוך הענקת ייעוץ אסטרטגי, הן בפן הציות הרגולטורי והן בפן המסחרי, והכל באקלים הרגולטורי המשתנה תדיר, ובפרט ביחס לסוגיות מתן היתרי שליטה והחזקה לצד אישורים רגולטוריים אחרים הנדרשים במסגרת עסקאות מסוג זה.

אנו מייצגים באופן שוטף את לקוחותינו בפני הרשויות הממשלתיות הרלוונטיות, לרבות בנק ישראל, משרד האוצר, הממונה על אגף שוק ההון, חיסכון וביטוח, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וגופים רגולטוריים נוספים.

תכניות תמריצים ממשלתיות

למשרדנו ניסיון נרחב בתכניות תמריצים ממשלתיות במסגרתו צוות המשרד מייעץ ללקוחותיו בנוגע למגוון תכניות תמריצים ומענקים ממשלתיים המוענקים על ידי מדינת ישראל באמצעות רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי), הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (לשעבר מרכז ההשקעות) וגופים ממשלתיים נוספים, כגון תכנית החממות הטכנולוגיות, מענקים למפעלים מאושרים ותכנית תנופה.

משרדנו מייצג לקוחות במגוון נושאים הנוגעים למענקים ממשלתיים:

  • סיוע ללקוחות בהגשת בקשות ובקבלת מימון מרשות החדשנות לצרכי מחקר ופיתוח.
  • ייעוץ משפטי שוטף לחממות טכנולוגיות, החל משלבי הקמתן, הגשתן למכרזים של רשות החדשנות, והמשך בתפעול השוטף של החממה הטכנולוגית והשקעותיה בחברות פורטפוליו.
  • ייצוג "חברות פרויקט" המבקשות מענקים ממשלתיים באמצעות תכנית החממות הטכנולוגיות, לרבות לאחר סיום תקופת הביצוע בחממה הטכנולוגית.
  • עמידה של לקוחות בהוראות החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד-1984, ובהוראות ובנהלי רשות החדשנות.
  • העברת ידע וטכנולוגיה שמומנו באמצעות מענקים ממשלתיים בתוך ישראל ומחוצה לה.
  • ביצוע בדיקות נאותות ועמידה ברגולציה הממשלתית החלה בהקשרים אלו במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות.

ניסיון מייצג

  • ייצוג Sirius International Insurance Group בהליכים רגולטוריים הכוללים הגשת בקשות להיתרי שליטה במסגרת עסקה לרכישת מניות חברת הפניקס אחזקות בע"מ, מידי בעלת השליטה בה – קבוצת דלק בע"מ, לפי שווי חברה של 4.8 מיליארד ש"ח.
  • ייצוג בנק מזרחי טפחות בע"מ במיזוג המתוכנן של הבנק עם בנק אגוד לישראל בע"מ בתמורה השווה לכ- 1.4 מיליארד ש"ח, כחלק מעסקה מורכבת ביותר מבחינה רגולטורית לצד היותה תקדימית בשוק הבנקאות הישראלי.
  • ייצוג XIO Group בעסקה (אשר לא הושלמה) לרכישת מיטב דש השקעות בע"מ, בתמורה לסך של 1.8 מיליארד ש"ח.
  • ייצוג Apax Partners ברכישת כ- 76% מפסגות בית השקעות בע"מ מ- York Capital בתמורה לכ- 2..35 מיליארד ש"ח (כ- 622 מיליון דולר).