• en

ניירות ערך ושוק ההון

ההתמחות שלנו

מחלקת ניירות ערך ושוק ההון במשרד ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות' מעניקה ייעוץ משפטי מקיף לחברות ציבוריות ופרטיות בארץ ובחו"ל, לדירקטוריונים, לוועדות דירקטוריון ולנושאי משרה, בכלל היבטי דיני החברות, דיני ניירות ערך וכללי ממשל תאגידי.

המחלקה מלווה הנפקות של ניירות ערך (מניות, אגרות חוב, ניירות ערך מסחריים, כתבי אופציה וכו') של חברות בישראל ובחו"ל, והנה בעלת מומחיות ברגולציה ובדינים החלים על מכשירים פיננסים מורכבים, כגון סטרקצ'רים, מוצרי הון היברידים (מניות בכורה, CoCo וכיו"ב), איגוח ומטבעות קריפטוגרפים. בד בבד מעניקה המחלקה ייעוץ משפטי בקשר עם חובות גילוי ודיווח לפי חוק ניירות ערך; הנפקות פרטיות; עסקאות בעלי עניין; הסדרי תיחום פעילות; הצעות רכש; עסקאות מיזוג ורכישה, לרבות going private; שטרי נאמנות; מדיניות תגמול, ועוד.

בנוסף, המחלקה מייעצת ללקוחותיה בהיבטים הנוגעים לציות ואכיפה, ומתאימה לכל לקוח על פי נסיבותיו נהלים לצורך עמידה בהוראות הדין, תוך סיוע וייעוץ בנוגע לאופן יישומם. המחלקה מקפידה ללוות באופן רציף את לקוחותיה לשם עדכון והתאמת הנהלים להוראות דין חדשות, להתפתחויות בפסיקה ולשינויים רגולטוריים.

לחברי המחלקה היכרות מעמיקה עם שוק ההון הישראלי והגלובלי, וניסיון עשיר בעבודה מול רגולטורים בשוק ההון (רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, בנק ישראל ועוד), מול הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ומול גורמים הפעילים בשוק ההון בארץ ובחו"ל.

בין לקוחות המחלקה ניתן למנות חברות ציבוריות מהגדולות במשק (בתחום הבנקאות, האנרגיה, הפקת גז ונפט, נדל"ן, קמעונאות, פיננסים ועוד), חברות הרשומות למסחר מחוץ לישראל, בתי השקעות, חברות חיתום, ושחקנים נוספים בשוק ההון. המחלקה מחויבת למומחיות ולמקצועיות, תוך שימת דגש על מתן שירות מקצועי, יסודי ויצירתי, לצד ליווי צמוד ומתן מענה אישי לכל אחד לקוחותינו.


ניסיון מייצג

  • גיוסי הון וחוב בבורסה על פי תשקיפים או הצעות מדף. בשנים 2017-2018 משרדנו ליווה גיוסי חוב של חברות ציבוריות (בהן רבוע כחול, דור אלון וממן) בהיקף מצטבר של למעלה מ-1.5 מיליארד ₪.
  • ליווי וייעוץ בעסקאות בעלי עניין מורכבות.
  • עריכת מדיניות תגמול עבור חברות ציבוריות מובילות.
  • עסקאות Going Private בדרך של הצעת רכש מלאה ובדרך של מיזוג משולש הופכי.
  • ייצוג בורסה בארה"ב מול רשות ניירות ערך, בבקשה להכיר בה כבורסה כשירה לצורך הסדר הרישום הכפול.
  • ייצוג בנק מזרחי טפחות במיזוג עם בנק אגוד בתמורה השווה לכ-1.4 מיליארד ש"ח המשולמת באמצעות הנפקת מניות בנק מזרחי לבעלי מניות בנק אגוד (ההחלטה בעניין אישור המיזוג תלויה ועומדת בערר בבית הדין להגבלים עסקיים).
  • ייצוג XIO Group בעסקה לרכישת בית השקעות מיטב דש בתמורה לכ-1.8 מיליארד ש"ח במזומן ואגרות חוב (העסקה הגיעה לשלבים סופיים, אך לא יצאה לפועל).